تعرفه طراحی وب سایت

عنوان سطح طراحی امکانات نرخ(ریال)
استاتیک ساده فاقد پنل مدیریت، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 7.000.000
استاتیک متوسط فاقد پنل مدیریت، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 7.500.000
استاتیک حرفه ای فاقد پنل مدیریت، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 8.000.000
داینامیک ساده پنل مدیریت وردپرس، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 13.000.000
داینامیک متوسط پنل مدیریت وردپرس، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 15.000.000
داینامیک حرفه ای پنل مدیریت وردپرس، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 18.000.000
داینامیک ساده پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 15.000.000
داینامیک متوسط پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 17.000.000
داینامیک حرفه ای پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 20.000.000
داینامیک ساده نرم افزار تحت وب سفارشی متوسط، پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 20.000.000
داینامیک متوسط نرم افزار تحت وب سفارشی متوسط، پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 23.000.000
داینامیک حرفه ای نرم افزار تحت وب سفارشی متوسط، پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 25.000.000
داینامیک ساده نرم افزار تحت وب سفارشی پیشرفته، پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 25.000.000
داینامیک حرفه ای نرم افزار تحت وب سفارشی پیشرفته، پنل مدیریت سفارشی، صفحه اصلی، خدمات، گالری، درباره ما، تماس با ما و ... 35.000.000


تعرفه طراحی و تولید نرم افزار

عنوان سطح پیچیدگی امکانات نرخ(ریال)
نرم افزار حسابداری ساده انبار، خرید، فروش، هزینه، گزارش، و ... 15.000.000 - 10.000.000
نرم افزار حسابداری متوسط انبار، خرید، فروش، هزینه، گزارش، و ... 25.000.000 - 20.000.000
نرم افزار حسابداری حرفه ای انبار، خرید، فروش، هزینه، گزارش، و ... 30.000.000 به بالا
نرم افزار تحت وب ساده نیاز مشتری... 20.000.000
نرم افزار تحت وب متوسط نیاز مشتری... 30.000.000
نرم افزار تحت وب حرفه ای نیاز مشتری... 40.000.000 به بالا