رنگ کدام جعبه
با دیگر جعبهها تفاوت دارد ؟
امتیاز
۰
خطا
۰
۰
امتیاز: ۰
خطا: ۰
بهترین رکورد: ۰
امتیاز: ۰
خطا: ۰
بهترین رکورد: ۰

یکی را
انتخاب کن

سطح بینایی شما مثل کدام جاندار است ؟

خفاش
۰-۴

موشکور
۵-۹

سگ
۱۰-۱۴

گربه
۱۵-۱۹

پلنگ
۲۰-۲۴

شاهین
۲۵-۲۹

تست بینایی رنگ

۱. رنگ جعبههای که با دیگر جعبهها تفاوت دارد را پیدا و انتخاب کنید.

۲. شروع تست با اولین انتخاب جعبه آغاز میشود.

۳. ۱۵ ثانیه زمان دارید تا جعبه صحیح را انتخاب کنید.

۴. با انتخاب هر جعبه نادرست ۳ ثانیه از زمان شما کسر میشود.